INTUR

L'EMPRESA QUE ENS SUMINISTRA EL CATERING ÉS INTUR RESTAURACIÓN COLECTIVA
www.inturcolectividades.com
www.inturcolectividades.com/blog

dimecres, 14 de setembre de 2016

MENÚS


MENÚS DE JUNY:

MENÚ JUNY GENERAL.MENÚ JUNY SENSE CARNMENÚS DE MAIG.

  • MENÚ DE MAIG GENERAL.


  • MENÚ DE MAIG SENSE CARN.


MENÚS D'ABRIL


MENÚS DE MARÇ:

MENÚS DE FEBRER

MENÚS DE GENER 2018

MENÚS DE DESEMBRE

MENÚS DE NOVEMBRE


MENÚS DE OCTUBRE 2017.  • MENÚ DE OCTUBRE SENSE CARN

MENÚS DE SETEMBRE DE 2017.


  • MENÚ DE SETEMBRE SENSE CARN
diumenge, 11 de setembre de 2016


NORMATIVA DEL MENJADOR.


       

                      
MENJADOR ESCOLAR - CEIP L’ASSUMPCIÓ – LA VALL D’UIXÓ TFN: 964738645 BLOG: http://menjadorceiplassumpcio.blogspot.com.es/ email: menjadorceiplassumpcio@gmail.com
Benvolgudes famílies: Per  tal d’aconseguir un bon funcionament del menjador escolar per al present curs 2016/2017, la direcció del centre els informa de les següents normes:
1.    Per qualsevol comunicació amb el menjador passen per la Secretaria del Centre de 12:30 a 13:30 h. O truquen per telèfon al  964738645 de 9  a 9:10 h. o de 12:30 a 13:30 h. Enguany començarem a utilitzar el correu electrònic per a comunicar-se.
2.    Tots els usuaris del menjador hauran d’omplir la sol·licitud de plaça al menjador i comunicar per part del pares els dades dels alumne, així com qualsevol al·lèrgia o malaltia .
3.    El menjador informarà mensualment dels menús que rebran els xiquets / xiquetes.
Segons la resolució de 13/09/16 del director general de Centres i Personal docent: S’ha resolt establir la puntuació mínima per ser beneficiari de les ajudes per al menjador escolar, així com l’import d’ajuda corresponent a cada puntuació.

PUNTUACIÓ
IMPORT DE L’AJUDA
IMPORT A PAGAR PER XIQUET/A I DIA.
20
4,15 €
0 €
19
4 €
0,15 €
18, 17
3 €
1,15 €
16, 15, 14
2,80 €
1,30 €
13, 12, 11
2 €
2,10 €

4.    TIPUS DE COMENSALS.
Segons el Pla de menjador aprovat en Consell Escolar per aquest curs hi hauran tres tipus de comensals al menjador: comensals fixes, comensals eventuals amb dies determinats al mes i comensals eventuals.
·         Comensals Fixes: Els pares hauran de matricular als seus fill/s a la secretaria del Centre. Els menús es cobraran el dia 10 de cada mes en el compte domiciliat per vostès. Si cal alguna deducció es realitzarà a principi del mes següent. En  cas d’haver un rebut tornat, serà el titular qui abonarà la comissió per devolució 0,73 €. Els alumnes amb deutes no podran assistir com a usuaris del menjador si no paguen abans el deute acumulat de l’any o del mes anterior en qualsevol dels casos. Els comensals fixes que es queden tots els dies al menjador si per qualsevol motiu no es queden, hauran de justificar-ho mitjançant una comunicació escrita i signada pels pares que els xiquets donaran al seu Tutor/a o posarà a la bústia del menjador que està al rebedor del centre. En els alumnes becats tenen obligació d’assistir al menjador, per tant, sols serà la falta justificada  si estan malalts i amb justificant mèdic. Els alumnes no becats la falta serà justificada si estan malats i amb justificació mèdica i per altres causes si ho justifiquen els pares, però en aquest cas hauran que pagar 1,30 €  que és la despesa de curadores.
·         Comensals eventuals amb dies determinats al mes.
L’alumnat que utilitza el menjador eventualment uns dies determinats al mes hauran d’ingressar abans del dia 10 de cada mes en el compte de menjador de la CAIXA RURAL SANT ISIDRE a l’av. Cor de Jesús, 36 C/C 3111 5099 48 1152201925 l’import corresponent als dies que utilitzarà en aquest mes. Els dies no utilitzats a el present mes no es podran utilitzar al següent mes.
·        Comensals eventuals: L’alumnat que sols utilitzen el menjador esporàdicament hauran d’ingressar en el compte de menjador de la CAIXA RURAL SANT ISIDRE a l’av. Cor de Jesús, 36 C/C 3111 5099 48 1152201925 l’import corresponent als dies que desitge (mínim 5 dies que són 20,50 €) i canviar desprès pels corresponents bons de menjador a la secretaria del centre. Quan hagen de fer ús del servei de menjador, posaran el bon a la bústia del menjador e informaran al seu Tutor/a per escrit.
5.    L’horari de menjador. L’horari serà de 12:30 a 15 h. Per tant expliquen bé als seus fills quin és l’horari del menjador i que de cap manera es pot eixir del recinte escolar fins les 16:30 h. si no van acompanyats per un familiar adult o es té la comunicació escrita i signada pels pares. A setembre i juny l’horari és de 13 a 15 h.
6.    Tots els comensals estan obligats a dur una bolsa d’higiene personal exclusivament pel menjador que deurà incloure: raspall de dents, pasta, tovallola, pinta, colònia (en recipient de plàstic).  El sabó serà proporcionat pel menjador.
7.    L’alumnat serà informat de totes aquelles normes de convivència que deuran respectar tant dintre del menjador com a les activitats programades.
8.     En cas de no respectar les normes bàsiques es prendran les següents mesures:
·         Posar-se en contacte amb els pares quan els alumnes tinguen un comportament inadequat mereixedor d’una amonestació.
·         Se’ls privarà de l’assistència al menjador d’un dia quan en un mes obtinguen 3 amonestacions o una amonestació de caràcter molt greu.
·         Les sancions no seran acumulatives de mes a mes, però si es torna a produir esta circumstància, la 2ª vegada se’l privaria d’una setmana de menjador.
·         De reincidir de manera exagerada o cometre faltes molt greus, serà exclòs definitivament.
·         Si es dona algun cas en que el xiquet/a no siga capaç d’adaptar-se al ritme del menjador i s’observa que suposa un patiment innecessari per l’alumne, es recomanarà als pares que no faja ús d’aquest servei.
·         Cal prestar atenció al núm. d’amonestacions que se’ls vagen comunicant per poder canviar aquestes actituds el més prompte possible. Passen a parlar amb la monitora corresponent  i amb l’encarregat, quan tinguen qualsevol tipus de notificació.
9.     A més de rebre una alimentació variada i equilibrada els xiquets/es, adquireixen hàbits i coneixements com:
·        Conèixer la importància d’una bona dieta i els aliments que la composen.
·        Aprendre a utilitzar correctament els coberts.
·        Responsabilitzar-se en la cura del material del menjador: taules, cadires, gots, coberts, etc...
·        Aprendre les normes bàsiques de respecte i convivència.
·        Assimilar un bon comportament a taula (no mastegar amb soroll, no jugar amb els coberts, seures correctament, etc.)
·        Reconèixer i aprendre quins són els hàbits d’higiene més importants que es duran a terme dintre del menjador.
·        Perfecta neteja de cos i mans abans d’entrar al menjador i abans d’entrar a les classes a les 15:00 h, a diari, sempre amb el suport de les monitores.
·        Rentar-se les dents a diari i de manera obligatòria per a la totalitat d’alumnes, després de menjar.
·        Els comensals disposaran abans i després d’entrar al menjador, d’un temps lliure que faran servir de descans i activitats lúdiques variades.
·         Totes les activitats que realitzen els comensals seran controlades.
·         Les activitats s’adequaran a l’edat dels xiquets/ xiquetes, així com la intensitat d’aquestes al moment  que es realitzen.
La Vall d’Uixó a  14 de  setembre  de 2016
LA DIRECCIÓ